ورود اولین قطار با محموله آهن اسفنجی به فولاد صنعت بناب
ورود اولین قطار با محموله آهن اسفنجی از مبدا احیاء استیل فولاد بافت به مجتمع فولاد صنعت بناب(ایستگاه شهریار ) توسط شرکت حمل و نقل پرچم بار